INICJATYWA USTAWODAWCZA DOT. DODATKÓW DO EMERYTUR DLA CZŁONKÓW OSP

W dniu 10 listopada 2016 roku po posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, utworzony został KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej proponowany PROJEKT ustawy o zmianie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych ustaw. 

 

 

 

 

 

                                                                               PROJEKT

                                           ustawy o  zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

                                              Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 

                                                                             USTAWA  

                                                   z dnia ………………………………………. 2017 r.

 

                            o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

                                                            oraz niektórych innych ustaw

 

                                 Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu                                              Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z dnia 20 maja 2016 r. Dz.U. z 2016 r.                                                          poz. 887 ze zm.) po art. 75 dodaje się art. 75a w następującym brzmieniu:

                                 Art. 75a 1. Osobie, która była co najmniej przez 10 lat członkiem ochotniczej

                     straży pożarnej, przysługuje dodatek do emerytury.

                                  2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 20 zł za każdy udokumentowany                                                rok, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

                                  3. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby jednostki                                                  ochotniczej straży pożarnej, której ubezpieczony był członkiem, na wniosek ubezpieczonego                                        wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez ubezpieczonego wymogów określonych w ust. 2.

                                  4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia

                     określi:

                     1) formularz informacji składanej przez ubezpieczonego o przysługującym mu dodatku                                                o którym mowa w art. 75a mając na względzie zapewnienie prawidłowego naliczenia                                                    wysokości emerytury,

                     2) równoważne członkostwu w ochotniczej straży pożarnej okresy członkostwa                                                            w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych,                                          ale działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz sposób                                            dokumentowania tych okresów.”

                                 Art. 2. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników                                            (tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 277) w art. 27 po ust. 5                                                      dodaje się ust. 6, 7, 8, oraz 9 w następującym brzmieniu:

                                „6. Osobie, która była co najmniej przez 10 lat członkiem ochotniczej straży                                                      pożarnej, przysługuje dodatek do emerytury.

                                 7. Dodatek, o którym mowa w ust. 5, wynosi 20 zł za każdy udokumentowany                                                rok, podczas którego ubezpieczony brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

                                 8. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby jednostki                                                    ochotniczej straży pożarnej, której ubezpieczony był członkiem, na wniosek ubezpieczonego                                        wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez ubezpieczonego wymogów określonych w ust. 7.

                                 9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia określi:

                    1) formularz informacji składanej przez ubezpieczonego o przysługującym mu dodatku                                                 o którym mowa w art. 27 mając na względzie zapewnienie prawidłowego naliczenia                                                     wysokości emerytury,

                    2) równoważne członkostwu w ochotniczej straży pożarnej okresy członkostwa                                                             w jednostkach spełniających funkcje analogiczne do funkcji ochotniczych straży pożarnych,                                           ale działających na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz                                                       sposób dokumentowania tych okresów.”

 

   Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.